สอจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชน แห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๕ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๕แ ล ะร่ว มกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้าน พักเด็ กแ ล ะเย า ว ช น จั ง ห วั ดบริเวณศาลากลางจังหวัด โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน