เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้   นางธนาลักษณ์ ยอดไกรศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวรรินทร์ ชนะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสนับสนุน             การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ณ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา และกลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าพรวน หมู่ 1 เลขที่ 2 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ