ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้ ความช่วยเหลือ แก่ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 และวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายปิยะ ท้วมเกร็ด อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดย นางสาวนิภาพร ตุระพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่เพื่อติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ากองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ภายใต้โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อำเภอเมือง และอำเภอ       ลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ